top of page

תקנון השימוש באתר

 

מבוא

השימוש באתר www.stockshunter.co.il  (להלן: "האתר"), ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. אנא קרא היטב את תנאי שימוש הבאים ואם אינך מסכים להם אנא הימנע משהות וגלישה באתר.  שהותך ושימושך, מהווים אישור להסכמתך לתנאים שלהלן, בין אם קראת את הוראות תקנון זה ובין אם לאו, ומהווים התחייבותך להסיר מבעלי האתר את האחריות לפגיעה ו\או נזק ו\ או הפסד מכל סוג שהוא אשר ינבע מכל שימוש, בתכנים המופיעים באתר.

 

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם פונים לגברים ולנשים כאחד.

המידע, ושאר התכנים באתר אשר הועלו ע”י בעלי האתר או מי מטעמם משמשים למטרות לימודיות, החלפת מידע וכו', מובאים כמידע כללי בלבד למשתמשי האתר, ללא כל היכרות של האתר ומפעיליו, או מי מטעמם את נתוניו, צרכיו ומטרותיו של המשתמש, ואין בהם ובכל הכלול בהם משום ייעוץ, הכוונה, הדרכה, שידול, הצעה, המלצה ו\או הזמנה לקנות ו\או למכור נכסים פיננסיים ו\או כל נכסים אחרים כדוגמת ניירות ערך, מניות, אופציות וכו’ אשר מופיעים באתר ואין בהם משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

שימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש, ועל כן אין להסתמך על המידע והתכנים המופיעים באתר לשם קבלת החלטה על רכישה או מכירה של ני"ע.

מקורו של חלק מהתכנים המוצגים באתר נתון בצדדים שלישיים, לרבות הבורסה לניירות ערך בישראל ו/או בורסות אחרות בעולם. מכאן, ששימוש כאמור בתכנים כפוף לתנאי השימוש של אותו צד ג'.

המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע להיתכנות של, טעויות ושגיאות בתוכן כאמור. כל שימוש במידע המופיע באתר טעון בדיקה יסודית על ידי המשתמש, וייעשה על אחריותו בלבד.  

בעלי האתר לא נושאים באחריות לתכנים פרסומיים ומסחריים המופיעים באתר, והאחריות הבלעדית להם היא של המפרסמים.

 

 השימוש באתר

 השימוש באתר הוא למטרתו הפרטית והאישית של המשתמש, ובלבד שייעשה באופן הוגן ובתום לב, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי באתר. בכלל זאת, אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק או להשתמש בתכנים המוצגים ו/או שהוצגו באתר, לכל מטרה, מסחרית ושאינה מסחרית, שאינה לצורך אישי ופרטי.

אסורה הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, במישרין ו\או בעקיפין.

מובהר, כי התוכן באתר מוצעים כפי שהוא. לא ניתן להתאים את התכנים או השירותים לצרכיו של משתמש, והשימוש באתר ובשירותים שהוא מציע הינו באחריות המשתמש בלבד. לכן, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, מפעיליו ומי מטעמם בגין התכנים, מוגבלותם, אי דיוק בהם, אי עדכונם או אי התאמתם למי מהמשתמשים.

בעלי האתר או מי מטעמם אינם בעלי רישיון ייעוץ, שיווק או ניהול תיקים ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ והשקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה 1995.

המשתמש באתר מצהיר כי הפעולות הכרוכות במסחר ו\או השקעה בשוק ההון (מסחר במניות, ניירות ערך כלשהם וכו’) עלולות להוות סיכון גבוה במיוחד ואינם מתאימים לכל אדם על כן המשתמש מוותר מראש על כל דרישה ו\או תביעה ו\או טענה כלשהי נגד בעלי האתר או מי מטעמם. מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות טרם קבלת החלטה כלשהי. עוד מובהר כי המשתמש מבין כי השקעה בשוק ההון עשויה לגרום להפסד כספי מלא או חלקי של כספי השקעתו.

ידוע למשתמש כי הואיל והתכנים נשענים על טכנולוגיה ומסתמכים על מערכות ממוחשבות, אשר לא בשליטת האתר. על כן, מוצהר ומובהר למשתמש, כי הוא מודע כי יתכנו שגיאות, וטעויות בתוכן המידע. המשתמש מוותר ופוטר בזה באופן מוחלט ובלתי חוזר את האתר, בעליו, וכל הפועל מטעמו, מכל אחריות ליקוי או טעות בתכנים.

מובהר כי בעלי האתר רשאים לשנות, למחוק, לבטל ולהקפיא תכנים באתר ובכלל לבצע כל פעולה הקשורה לתכנים, למבנה, למהות, למראה, לתנאי השימוש, והתקנון. אין בעלי האתר נדרשים להתחשב ברצונו של המשתמש באתר ולקבל את רצונו שלא לבצע את האמור לעיל והמשתמש אינו רשאי לתבוע ו\או לדרוש שלא יחולו שינויים אלו.

נרשם לקורס ו\או הכשרה לימודית המופיעה באתר, מצהיר כי עצם רישומו לקורס ו\או הכשרה לימודית ועיסוק בו עלול לגרום לו להפסד כספי, הוצאות, נזקים ישירים ואו עקיפים ולכן עליו להבין באופן מלא בנושאים הנלמדים. האתר לא יהיה אחראי להפסדים כספיים, הוצאות, נזקים וכיו"ב. האתר מפרסם את התכנים הקורסים, ההכשרות, אך אין משתמע מכך כי ממליץ לסחור או להשקיע בשוק ההון, וכי זוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו אחראי על טיב התכנים המופיעים באתר, המשתמש מודע כי ייתכנו שינויי מחירים באתר. תכני קורסים, , מחירם ותנאים נוספים המופיעים באתר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת על כן יש להתעדכן עם בעלי האתר או מי מטעמו.

מדיניות הגנת פרטיות

בעלי האתר רשאים לשנות את מדיניות הגנת פרטיות ובכדי להיות מעודכן בה עליך להקפיד לקרוא אותה מעת לעת.

שהייתך ושימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו.

משתמש אשר מעוניין ליצור קשר עם האתר יידרש למסור אחד או יותר מהפרטים הבאים: שם, משפחה, כתובת אימייל, טלפון, פרטי ההודעה וייתכן כי עוד שדות נתונים ובעצם יצירת קשר זו בעלי האתר יוכלו להבחין מהי כתובת ה IP של מחשבו של יוצר הקשר.

בהשארת פרטי קשר הנך מסכים כי בעלי האתר ייצרו עמך קשר בכל אמצעי שהוא.

באפשרותך לקבל מבעלי האתר דברי דואר לתיבת המייל הפרטית שלך הכוללים עדכונים, פוסטים, כתבות, פרסומות, מסרים שיווקים, קישורים, דפי נחיתה ועוד. זאת הואיל ומסרת מרצונך החופשי את כתובת הדואר האלקטרוני לבעלי האתר  ואישרת לבעלי האתר שליחת דואר אלקטרוני אליך עם התכנים הנ”ל. לבעלי האתר עומדת הזכות לא לשלוח דברי דואר למשתמש או משתמשים מסוימים כראות עיניהם. תוכל בכל עת להפסיק לקבל דברי דואר מבעלי האתר ע”י פעולה פשוטה של הסרה מהרשימה אשר מוצגת במייל אשר נשלח אליך או ע”י יצירת קשר עם בעלי האתר.

האתר רשאי להשכיר שטחי פרסום לגוגל ואין לאתר שליטה על תכני הפרסומות המוצגות בדפי האתר. האתר אינו מודע לתכני הפרסומות.

האתר ומפעיליו ינקטו בכל הצעדים והאמצעים הסבירים לצורך אבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. עם זאת, מצהיר ומתחייב המשתמש, כי ידוע לו שלאתר, למפעיליו ו/או למי מטעמם אין יכולת לספק אבטחה מושלמת של מערכות המידע והתקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור על ידי צדדים שלישיים. על כן, האתר, וכל מי מטעמו ויהיו פטורים מכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש, אשר נובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת בעלי האתר.

מבלי לפגוע בכל סעד ותרופה אחרים העומדים לאתר ולמי מטעמו מכוח הוראות תקנון זה או מכוח הדין, יהיו האתר, וכן מי המוסמכים מטעמם, להתחקות אחר שימוש שנעשה על ידי משתמש, המעלה חשד סביר כי נעשה בניגוד להוראות תקנון זה, וכן  למנוע ממשתמש כאמור גישה לאתר ולשירותים שהוא מציע. כמו כן, יהיה רשאי האתר כאמור להעביר את פרטיו של משתמש כאמור לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות מפרה כאמור, והכל בכפוף לכל דין.

 בכל מקרה בו תעמוד איזו מהוראות תקנון זה בסתירה לדין, יוותרו בתוקף כל הוראותיו האחרות של תקנון זה, ותפורשנה באופן שישקף בצורה הקרובה ביותר את הוראות התקנון, כפי שהן קבועות לעיל.

גילוי סיכונים:

חוזים עתידיים ומסחר במט"ח מכילים סיכון משמעותי ואינו מיועד לכל משקיע. משקיע עלול להפסיד את כל או יותר מההשקעה הראשונית. הון סיכון הוא כסף שניתן לאבד מבלי לסכן את הביטחון הפיננסי או אורח החיים של האדם. יש להשתמש רק בהון סיכון למסחר ורק מי שיש לו מספיק הון סיכון צריך לשקול מסחר. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות.

 

גילוי ביצועים היפותטי:

לתוצאות היפותטיות של ביצועים יש מגבלות מובנות רבות, חלקן מתוארות להלן. לא ניתן מצג כי חשבון כלשהו ישיג או עשוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים; למעשה, לעתים קרובות ישנם הבדלים חדים בין תוצאות ביצועים היפותטיות לבין התוצאות בפועל שהושגו לאחר מכן על ידי כל תוכנית מסחר מסוימת. אחת המגבלות של תוצאות ביצועים היפותטיות היא שהן מוכנות בדרך כלל עם היתרון של ראייה לאחור. בנוסף, מסחר היפותטי אינו כרוך בסיכון פיננסי, ושום רישום מסחר היפותטי אינו יכול להסביר לחלוטין את ההשפעה של הסיכון הפיננסי של המסחר בפועל. לדוגמה, היכולת לעמוד בהפסדים או לדבוק בתוכנית מסחר מסוימת למרות הפסדי מסחר הן נקודות מהותיות שעלולות להשפיע לרעה גם על תוצאות המסחר בפועל. ישנם גורמים רבים אחרים הקשורים לשווקים באופן כללי או ליישום של כל תוכנית מסחר ספציפית אשר לא ניתן לקחת בחשבון באופן מלא בהכנת תוצאות ביצועים היפותטיות וכל מה שיכול להשפיע לרעה על תוצאות המסחר.

bottom of page