top of page

תקנון רישום לאתר סטוקס האנטר 2024/2023

עלויות המנוי של מנויי הפרו, סילבר וגולד הינם עלויות חודשיות המתבצעות בחיוב אוטומטי.

 

האתר רשאי להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות הכספיות. מובהר כי לא ניתן להירשם לפעילות במסגרת האתר במקרה של חובות עבר או חוב כלשהו שנותר לזכות האתר.

 

האתר יקבע את מועדי הפעילויות והוא רשאי לשנות את זמני הפעילות עפ"י צרכיו.

 

ביטול מנוי:  אין לבטל או להפסיק הוראות תשלום ללא אישור האתר - מראש ובכתב

אם משתתף מעוניין להפסיק מנוי, חלה חובה להודיע בכתב לאתר על בקשת ביטול;         

דמי ההשתתפות למנוי ישולמו במלואם עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת הפעילות.

 

אי קיום הוראות אלה ו/או ביטול הוראות תשלום בניגוד לתנאים לעיל מהווה הפרת התחייבות המנוי ועליו יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת חיובים מכל סיבה.

 

אי שימוש ו\או השתתפות בפעילות הנכללת במנוי, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא.

 

הנני מאשר קבלת עדכונים על פעילויות האתר, באמצעות אימייל או מסרון. ידוע לי כי באפשרותי להודיע לאתר בכל עת, על סירובי לקבל דבר פרסומת מכל סוג.

 

נהלים, הנחיות ופרטים נוספים לנרשמים מופיעים באתר www.stockshunter.co.il

bottom of page